۳۱ فروردین ۱۳۹۸
20 April 2019

  این فعالیت ، در ۳ پروژه به صورت مشاوره انجام شد .

  قسمت های مختلف پروژه عبارت اند از :
  ۱)      طراحی و بازسازی طبقات دوم وسوم بیمارستان
  ۲)      طراحی و بازسازی آزمایشگاه مرکزی بیمارستان
  ۳)      طراحی و نظارت مرکز تحقیقات نخاعی بیمارستان
   
  طرح اولیه

  Frist plan

  فضای داخلی Indoor space

  Indoor space

  برای دیدن تصاویر در اندازه واقعی ، روی آنها کلیک کنید .  دایر شده توسط نگاه نرم