شرکت بن دژکاو در سال ۱۳۸۳ در تهران ثبت گردید و تاکنون موفق به عقد قرارداد در خصوص ۲۹ پروژه پیمانکاری ( ۲۵ پروژه اجرا و ۴ پروژه مدیر پیمان ) شده است و در۶ پروژه بعنوان مشاور و دستگاه نظارت عمل نموده است.
    این شرکت با ظرفیت ۱ نفر دکتری، ۷ نفر کارشناس ارشد ، ۳۲ نفر کارشناس در حال انجام پروژه های محوله می باشد .

    همچنین شرکت بن دژ کاو موفق گردید در سال ۸۸ از شرکت آلیانس گواهینامه مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸  دریافت نماید و نیز با دریافت گواهینامه از IAF خود را به عنوان تنها شرکت مورد تایید در خصوص انبوه سازی مطرح نماید.

    شایان ذکر است شرکت مهندسی بن دژ کاو در سال ۱۳۸۹ به عضویت انجمن LSF ایران پیوسته است.
         دایر شده توسط نگاه نرم