1. معرفی شرکت بن دژ کاو

          شرکت بن دژ کاو در سال ۱۳۸۳ در شهر تهران ثبت گردید و تاکنون موفق به عقد ۳۵ قرارداد پیمانکاری ( ۳۰ پروژه اجرا و ۵ پروژه مدیریت پیمان) شده است و در ۶ پروژه نیز بعنوان مشاور و دستگاه نظارت عمل نموده است.
دایر شده توسط نگاه نرم