با شروع پروژه در مردادماه ۱۳۹۷ تحت قرارداد با شرکت توسعه ابنیه حافظ، عملیات آرماتوربندی با سرعت پیشرفت نمود. در این پروژه جهت اتصال آرماتورها از کوپلینگ استفاده شد. همچنین کلیه بولت ها در محل چاله آسانسور ها از متریال CK۶۰ استفاده گردیده است. در حال حاضر از ۱۲ بخش بتن ریزی، ۹ بخش بتن ریزی گردیده است و پس از رفع تداخل سازه ای در دیواره شرقی سه بخش باقیمانده نیز در نیمه اول دیماه به اتمام خواهد رسید.    دایر شده توسط نگاه نرم