شرکت بن دژ کاو در آذرماه ۱۳۹۷ پس از طی ممیزی داخلی، موفق به دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO ۱۴۰۰۱ )، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( OHSAS ۱۸۰۰۱ )، سیستم مدیریت کیفیت ( ISO ۹۰۰۱ )، سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( HSE-MS ) و سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) شد.

         دایر شده توسط نگاه نرم