در سال ۱۳۹۲، شرکت بن دژ کاو موفق شد تا رتبه پیمانکاری خود در رشته ابنیه را به رتبه یک ارتقاء دهد. پس از این موفقیت در سال ۱۳۹۶ و در دوره تمدید جدید رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات را نیز به رتبه دو ارتقاء داد. با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و تلاش در جهت انجام پروژه های راه و باند، هدف مدیریت در افزایش رتبه رشته راه و باند به رتبه ۳ در سال ۱۳۹۸می باشد.    دایر شده توسط نگاه نرم