1. پل میانگذر دریاچه ی ارومیه

          بزرگترین پروژه شرکت بن دژ کاو ، ساخت پایه های پل میانگذر دریاچه ی ارومیه می باشد که در مدت کمتر از یک سال به اتمام رسید.
دایر شده توسط نگاه نرم