برج دانشگاه مشهد بعنوان مرکز تجارت مشهد با زیر بنای ۵۰۰۰ متر مربع در ۳۵ طبقه شامل ۵ طبقه زیر زمین و ۳۰ طبقه در دو برج همسان می باشد که در مرحله اول جهت اجرای فونداسیون توسط شرکت بن دژ کاو در حال تکمیل است.  دایر شده توسط نگاه نرم