ساختمان دانشگاه الزهراء(س) واحد ارومیه در حال حاضر دارای چهار طبقه به مساحت جمعا ۳۳۶۰ مترمربع میباشد ، سازه ساختمان فلزی بوده و در سال ۱۳۸۹ با توجه به افزایش طبقات از سه به چهار طبقه براساس طرح تقویت داده شده تقویت گردیده بود. و در طبقات همکف و اول کلاس ها و در طبقه دوم قسمت اداری و در طبقه سوم سالن اجتماعات پیش بینی گردیده است. تقویت تکمیلی سازه در سال ۱۳۹۶ توسط شرکت بن دژ کاو شروع شد و در حال حاضر طبقات اول و دوم و موتورخانه تکمیل و تحویل گردیده است.

         دایر شده توسط نگاه نرم